Print
Category: Lầu Thơ Vút Cánh Hạc Vàng
Hits: 1112

 

frontcover

CD Lầu Thơ Vút Cánh Hạt Vàng
Thơ phóng tác : Vương Ngọc Long
Nhạc : Mai Đức Vinh
Hòa âm : Quốc Dũng
Giới thiệu : Bích Huyền

Lời Mở Đầu

 

 

 wholebackcover