Print
Category: Thơ ( Mộng Đời)
Hits: 1124

 

Thanh Tu

Hỏi đời
Đám bụi phù du ?
Hỏi tâm
Tiểu ngã
Ngục tù thiên thu ?
Hỏi Trời
Vô lượng từ đâu ?
Lắng nghe
Gió thổi
Mây sầu phiêu du...
Gieo mầm
Nẩy hạt thanh tu
Hồn xanh Bát Nhã
Lòng từ Liên Hoa
Gối đầu
Ngủ giữa ta bà
Vẫy tay
Chào hỏi
Thiên hà xoay quanh...

Hải Đà