Print
Category: Youtube * Video * Audio
Hits: 650

 

Nhạc: Mai Đức Vinh
Thơ phóng tác: Vương Ngọc Long
(Du Tử Ngâm - Mạnh Giao)